Wettelijke informatie

Wettelijke informatie en algemene gebruiksvoorwaarden

Wettelijke vermeldingen

U bent momenteel verbonden met de site https://www.homiris.be (hierna “de Site”).

De Site wordt uitgegeven door de vennootschap TF1 Business Solutions - SAS met een maatschappelijk kapitaal van 3.000.000 € - maatschappelijke zetel 1 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - FRANKRIJK (RCS de Nanterre n° 334 150 810) - Director van de publicatie : De heer François PELLISSIER.

Tél. : 024 00 11 77

De Site wordt gehost door de vennootschap Euro-Information - SAS met een kapitaal van 53.212.140 euro - Maatschappelijke zetel: 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG - FRANKRIJK – Tel : +33 (0)3.88.14.88.14 - R.C.S. Strasbourg n°312 730 674.

De dienst die onder het merk Homiris wordt voorgesteld en met name via de Site toegankelijk is, is een dienst die uitgebaat wordt door de vennootschap Euro Protection Surveillance NV (EPS) Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 6.000.000 euro met maatschappelijke zetel in de Internationalelaan, 55 D, 1070 BRUSSEL. Btw BE 0679.698.103. Vergunningen als onderneming voor alarmsystemen en camerasystemen uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken overeenkomstig de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Bevoegde toezichtsoverheid:
FOD Binnenlandse Zaken
Waterloolaan 76
1000 BRUSSEL - België
E-mail: private.veiligheid@ibz.fgov.be .

Sommige diensten worden verleend door onderaannemers:

 • De Meldkamer wordt beheerd door EURO PROTECTION SURVEILLANCE SAS, rue du Doubs 30, 67100 STRAATSBURG, Frankrijk, ondernemingsnummer BE 0678.981.588, dat door de minister van Binnenlandse Zaken werd vergund om vanuit haar bewakingscentra in Brussel, Verlinghem en Straatsburg diensten te verlenen als bewakingsonderneming in België.
 • Technische interventies (met name installaties en onderhoud) worden uitgevoerd door G4S SECURITY SYSTEMS, Picardstraat 7, box 100, 1000 Brussel, ondernemingsnummer BE 0425.353.908, vergund door de Minister van Binnenlandse Zaken om de diensten van een onderneming van alarmsystemen aan te bieden.
 • De beveiligingsinterventies worden uitgevoerd door de firma G4S SECURE SOLUTIONS, Picardstraat 7, box 100, 1000 Brussel, ondernemingsnummer BE 0425.353.908, vergund door de Minister van Binnenlandse Zaken diensten te verlenen als bewakingsonderneming in België. Sommige interventies na het Alarm kunnen exclusief worden uitbesteed aan de vennootschap VIGICORE LUX SARL, ondernemingsnummer BE 0673.825.643, rue des Trois Cantons, 7, 8399 Windhof.


Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site

I - Onderwerp / Omvang van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site

I.1 Aanvaarding van de Algemene gebruiksvoorwaarden

De Site www.homiris.be (de “Site”) stelt redactionele inhouden voor (de “Inhouden”) onder de verantwoordelijkheid van TF1 Business Solutions en telebewakingdiensten bedoeld voor een ruim publiek die door en onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap EPS uitgegeven worden in zijn hoedanigheid van gemachtigde telebewakingoperator (hierna "de Dienst of Diensten"); de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de Dienst zijn via de Site toegankelijk.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site (hierna “Algemene gebruiksvoorwaarden”) hebben tot doel de gebruikswijze vast te leggen van de Site en van de inhouden die op de Site voorgesteld worden. Het gebruik van de Site impliceert een volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door u van al deze Algemene gebruiksvoorwaarden; aangezien het gaat om Diensten die vanaf de Site toegankelijk zijn, nodigen we u uit om de Algemene voorwaarden te raadplegen die uitgegeven zijn door EPS die deze Diensten uitbaat; de toegang tot bepaalde Diensten kan eveneens ondergeschikt worden aan uw volle en volledige aanvaarding van de erop betrekking hebbende gebruiksvoorwaarden.

I.2 Evolutie van de Algemene gebruiksvoorwaarden

TF1 Business Solutions kan haar Algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment vrij laten evolueren om deze aan te passen aan de evoluties van de Site, van de Inhouden. Bijgevolg nodigen we u uit om deze bij elk bezoek door te nemen om kennis te nemen van hun laatste beschikbare versie die permanent online op de Site staat. U bent vrij om u vervolgens geen toegang te verschaffen tot de Site en tot de Inhouden indien u niet met de Voorwaarden akkoord gaat.

We lichten er u over in dat TF1 Business Solutions haar Site en haar Inhouden op elk ogenblik kan wijzigen, tijdelijk of definitief onderbreken en dit zonder dat u daar vooraf over ingelicht moet worden, waarbij TF1 Business Solutions geen enkele aansprakelijkheid op zich neemt om een permanente en ononderbroken toegang tot de site te behouden.

I.3 Inschrijvingsvoorwaarden

Door van de Site of van Diensten gebruik te maken, kan het voorkomen dat u gevraagd wordt persoonsgegevens mee te delen waarmee u daarna geïdentificeerd kan worden en waardoor u makkelijker kan surfen op de Site of toegang tot de Diensten verkrijgen.

Indien u minderjarig zou zijn, verklaart en erkent u dat u de toelating van uw ouders of van de houder(s) van het ouderlijk gezag verkregen heeft om u in te schrijven. De houder(s) van het ouderlijk gezag heeft (hebben) aanvaard om garant te staan voor de naleving van alle bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

De ouders (of houders van het ouderlijk gezag) worden verzocht toezicht te houden op het gebruik dat door hun kinderen gemaakt wordt van de toegang tot de Site, tot de Inhouden of tot de Diensten en moeten er rekening mee houden dat ze een ruim publiek zullen bereiken en dat in hun hoedanigheid van wettelijke voogd het de verantwoordelijkheid is van de ouders om te bepalen of de Site, de Inhouden ervan en de Diensten al dan niet geschikt zijn voor hun kind(eren) en om toezicht te houden op het gebruik dat ze ervan maken.

Wanneer u een contactformulier invult, verbindt u er zich toe het genoemde formulier correct in te vullen en enkel correcte, bijgewerkte en volledige informatie mee te delen.

U verbindt er zich met name toe om geen pseudoniem te gebruiken in uw emailadres dat de rechten van derden zou kunnen aantasten (met name gebruik van de vadersnaam, het pseudoniem, het merk van anderen of werken die door het auteursrecht en/of het naburig recht beschermd zijn) uit welke hoofde dan ook en ongeacht de grondslag.

TF1 Business Solutions behoudt zich de mogelijkheid voor om het pseudoniem en/of het elektronische adres te weigeren en/of de verbetering ervan te vorderen.

TF1 Business Solutions kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de gegevens voor de informatievraag van een gebruiker haar niet zouden bereiken om enige reden dan ook waarvoor ze niet aansprakelijk gehouden zou kunnen worden (bijvoorbeeld, een verbindingsprobleem met internet dat te wijten is aan gelijk welke reden bij de gebruiker, een tijdelijk defect van haar servers, enz.) of indien deze gegevens onleesbaar zouden zijn of onmogelijk verwerkt zouden kunnen worden (bijvoorbeeld indien de gebruiker computermateriaal of een software-omgeving bezit die niet voor zijn inschrijving geschikt zijn).

II - Algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten van de partners

Om u zoveel mogelijk informatie te geven die u kan interesseren sluit TF1 Business Solutions partnerships af met dienstenleveranciers en kan er u informatie voorgesteld worden over andere sites en/of diensten, bijvoorbeeld door de vermelding van websiteadressen en/of door de aanwezigheid van hyperlinks naar deze sites en/of de toegang tot Diensten waarbij u in de omgeving van de Site blijft.

De Diensten en ermee gepaard gaande inhouden die door de partners worden voorgesteld, worden niet rechtstreeks door TF1 Business Solutions voorgesteld zelfs wanneer hun visuele weergave verwijzingen naar TF1 Business Solutions bevat.

De Diensten en ermee gepaard gaande inhouden die door de partners worden voorgesteld, vallen onder de verantwoordelijkheid van deze partners en zijn niet aan deze “Algemene gebruiksvoorwaarden” onderworpen; ze worden zonder enige garantie van TF1 Business Solutions voorgesteld; u gebruikt deze Inhouden en Diensten op eigen risico en op uw eigen verantwoordelijkheid tegenover TF1 Business Solutions zonder dat deze laatste op welke wijze dan ook aansprakelijk gesteld kan worden. We bevelen u aan hun gebruiks- en/of verkoopvoorwaarden van deze Diensten te raadplegen.

De Site stelt u de toegang voor tot een Dienst van de vennootschap EPS die u in staat stelt in te schrijven op aanbiedingen van telebewakingdiensten tegen betaling van een abonnement. Deze Dienst wordt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van EPS aangeboden die als enige de inhoud van haar Dienst en de voorgestelde aanbiedingen beheert.

Indien er een moeilijkheid optreedt met betrekking tot een Dienst verzoeken we u de rubrieken “wettelijke vermeldingen” en/of “gebruiksvoorwaarden” te raadplegen die toegankelijk zijn in de omgeving van de betrokken Dienst of op de Site.

III - Verbintenissen van de gebruikers

 • U verbindt er zich toe om blijk te geven van onderscheidingsvermogen in het kader van het gebruik dat u van de Site maakt.
 • De gegevens, verklaringen en informatie die gegeven worden wanneer u om informatie vraagt, worden onder uw uitsluitende aansprakelijkheid meegedeeld.
 • We lichten er u over in dat u op geen enkele manier de Site en de Inhouden in hun geheel of gedeeltelijk mag reproduceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of gebruiken voor een commercieel doel of voor gelijk welke andere doeleinden.
 • U verbindt er zich toe de volgende handelingen niet uit te voeren zonder hiervoor de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming verkregen te hebben van TF1 Business Solutions, zonder dat deze lijst volledig is:
  • een hyperlink naar de Site aanmaken;
  • een samenvatting van de inhoud van de Site opstellen of overgaan tot een persoverzicht en/of overgaan tot de verspreiding via een communicatiemiddel zoals bijvoorbeeld intranet;
  • inhouden, merken, logo’s, onderscheidende tekens en/of de Diensten en/of de Site geheel of gedeeltelijk reproduceren, voorstellen, gebruiken of ernaar refereren (met name in de metawoorden van zoekrobots);
  • de inhoud van de sites imiteren voor andere dan privédoeleinden.


In de veronderstelling dat TF1 Business Solutions evenwel aansprakelijk gehouden zou worden door een gerechtelijke overheid verbindt u er zich toe om elke klacht te beantwoorden.

We lichten er u over in dat TF1 Business Solutions ertoe gebracht kan worden elke inhoud vrij te geven om te beantwoorden aan de van kracht zijnde wetten of indien TF1 Business Solutions, te goeder trouw, meent dat een dergelijke maatregel noodzakelijk is, met name in het kader van een gerechtelijke procedure, om de Algemene gebruiksvoorwaarden te doen naleven, om klachten en/of vorderingen te beantwoorden die de schending van de rechten van derden aanvoeren, om de rechten of de belangen van TF1 Business Solutions, haar gebruikers of het publiek te beschermen.

IV - Algemene regels

Software

TF1 Business Solutions herinnert er ter informatie aan dat de browsersoftware die u gebruikt om op internet te surfen u toelaat om, volgens criteria die u vrij kan bepalen, de toegang en het gebruik van sites met gevoelige inhoud of van onbeveiligde sites te filteren. U kan de documentatie van deze software raadplegen om dit filtertype in te stellen. De volgende software vervult bijvoorbeeld deze soort functie: Cyber Patrol ®, Internetwatcher ®, Symantec ®.

TF1 Business Solutions toont aan dat er nog toestellen op de markt zijn die deze functionaliteiten vervullen.

TF1 Business Solutions is in geen geval verantwoordelijk voor uw al dan niet gebruik van dit type software en garandeert in geen geval de kwaliteit ervan, het feit dat deze al dan niet overeenstemt met uw verwachtingen in termen van filtering noch hun resultaten.

U bent als enige verantwoordelijk voor de aankoop, het gebruik en de eventuele configuratie van deze software.

V - Rechten van intellectuele eigendommen

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en beelden die gebruikt worden op de websitepagina’s zijn rechterlijk beschermd op intellectuele eigendom volgens Belgisch recht en/of wereldwijd.

Uitsluitend het gebruik voor privédoeleinden is toegestaan, onder voorbehoud van anderluidende of zelfs restrictievere bepalingen volgens de regelementering hieromtrent.

Elk ander gebruik, behoudens voorafgaandelijke toelating van TF1 Business Solutions en/of andere rechthebbenden is namaak en wordt bestraft op basis van de intellectuele eigendom.

Elke niet toegelaten totale of gedeeltelijke weergave van het geheel of een gedeelte van de elementen die aanwezig zijn op de pagina’s van de Site is strikt verboden.

VI - Waarborgen en verantwoordelijkheden

Het gebruik van de Site of van de Diensten en van elk element of informatie die via deze verkregen wordt valt onder uw uitsluitende verantwoordelijkheid.

U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat u de Site die u een toegankelijke inhoud biedt volgens de kwaliteit van het internetnetwerk met volledige kennis van zaken gebruikt, TF1 Business Solutions biedt met name geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg voor de kwaliteit en de compatibiliteit van de Site voor het specifieke gebruik dat u ervan maakt en TF1 zal haar uiterste best doen om de Site operationeel te houden.

TF1 Business Solutions licht u erover in dat we op geen enkele manier u de garantie kunnen bieden dat de Site exact aan uw verwachtingen tegemoet zal komen en dat ze haar uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat er geen enkele fout optreedt tijdens het gebruik van de Site of bij de raadpleging van onze pagina’s in hun geheel die de Inhoud leveren. We garanderen niet dat de resultaten, de informatie, de Diensten die verkregen worden geen fouten of gebreken bevatten. TF1 Business Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele betwistingen, vorderingen of beroep van derden die zich zouden beroepen op met name private rechten op elke inhoud die niet door TF1 Business Solutions is aangemaakt.

TF1 Business Solutions doet haar best om in de mate die zij bepaalt de Diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden maar is niet verplicht om hierin te slagen. TF1 Business Solutions kan dan de toegang onderbreken met name omwille van onderhoud en upgrades. De toegang kan eveneens onderbroken worden om elke andere, met name technische, reden zonder enige verplichting om vooraf door TF1 geïnformeerd te worden. TF1 Business Solutions is in geen geval verantwoordelijk voor deze onderbrekingen en voor de gevolgen die er uit voort kunnen vloeien voor de gebruikers of voor elke derde. TF1 Business Solutions heeft niet als taak assistentie of een “hotline” te verlenen voor de technische toegankelijkheid van de Site.

TF1 Business Solutions biedt geen enkele garantie dat de ononderbroken werking en/of de continuïteit van de Site verzekerd kan worden in geval van overmacht of toevallige gebeurtenissen zoals bepaald door de geldende reglementering. Worden met name als overmacht beschouwd de uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, branden en overstromingen, bliksem, aanslagen, breuk en blokkering van telecommunicatienetwerken, schade veroorzaakt door virussen, waarbij de bestaande bestrijdingsmiddelen die op de markt zijn niet voldoen om hen te bestrijden, evenals elke wettelijke of reglementaire verplichting of verplichting van openbare orde die door de bevoegde Overheid wordt opgelegd en die als gevolg zou hebben dat deze gebruiksvoorwaarden substantieel gewijzigd zouden worden of elk ander geval van overmacht of toevallige gebeurtenis in de zin van de rechtspraak.

TF1 Business Solutions zal trouwens niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het gebrek aan prestaties van de Site en/of van de software die gebruikt wordt of van de Site gedownload wordt, voor het verlies van gegevens of diensten dat voortvloeit uit het niet-naleven van termijnen, de wijziging, de opschorting of de onderbreking van haar diensten, noch uit de gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het doorgeven van virussen via haar servers.

Wanneer er een proxy gebruikt wordt (met name op het netwerk van de onderneming) is het mogelijk dat de verbinding met de Site niet werkt. We raden u in dat geval aan het programma te de-installeren.

VII - Beperking van de aansprakelijkheid

TF1 Business Solutions licht er u over in dat ze geen verbintenis aangaat over de prestaties en de wijzigingen van de Site die plaats kunnen vinden rekening houdend met name met de kwaliteit van het internetnetwerk en/of de technische configuraties.

TF1 Business Solutions licht u erover in dat ze in elke mate die door de van kracht zijnde reglementering toegestaan wordt, niet aansprakelijk gesteld kan worden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade en dit met inbegrip van met name het verlies van winst, cliënteel, gegevens of elk ander verlies van onlichamelijke goederen, winstderving of elk ander verlies of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik of omgekeerd uit de onmogelijkheid om tot de Site toegang te krijgen, zelfs indien TF1 Business Solutions ingelicht werd over het risico van dergelijke schade.

Indien de aansprakelijkheid van TF1 Business Solutions ingeroepen zou worden als gevolg van een tekortkoming van één van haar verplichtingen op basis van deze Algemene gebruiksvoorwaarden, zal de herstelling enkel toegepast worden op de rechtstreekse, persoonlijke en vaststaande schade met uitdrukkelijke uitsluiting van de herstelling van elke schade en/of onrechtstreekse en immateriële schade zoals financiële schade, commerciële schade, uitbatings- en omzetverliezen, verlies van gegevens.

VIII - Schadevergoeding

U verbindt er zich toe om TF1 Business Solutions evenals de volledige TF1 Groep, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners en/of elke derde te vrijwaren tegen en te vergoeden voor elke schade, klacht of vordering die uitgaat van derden als gevolg van het gebruik van Diensten en met name met betrekking tot het versturen, verspreiden of overdragen van inhoud door u op de Site (met name e-mails, fora, chats en elke andere huidige of toekomstige dienst). Deze waarborg dekt de schadevergoedingen die eventueel verschuldigd zouden zijn evenals de erelonen van advocaten en gerechtskosten binnen een redelijke grens.

IX - Varia

Indien één of meerdere bepalingen van de “Algemene gebruiksvoorwaarden” ongeldig zouden zijn of verklaard worden in toepassing van een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtsmacht, zullen de andere bepalingen hun volledige kracht en hun volledige draagwijdte behouden. TF1 Business Solutions zal de nietig en ongeldig verklaarde clausule vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij de inhoud van de aanvankelijk geannuleerde clausule.

Deze Voorwaarden vallen onder Belgisch recht.

Bijgewerkt op 18/10/2021.